Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama Hizmeti


Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama formları
Kütüphaneler için üye bilgi formu

Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir.

ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu'na bu linkten erişebilirsiniz.

A. İTÜ Mensupları için;

Amaç

İTÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ve İTÜ Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç veya fotokopi yolu ile sağlamaktır.

Genel Kurallar

 1. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmetinden,

 2.       a) İTÜ Öğretim elemanları,
        b) İTÜ İdari personeli,
        c) İTÜ Öğrencileri yararlanabilir.


 3. Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar.
 4. Kullanıcı aradığı yayının İTÜ kütüphanelerinde bulunup bulunmadığını http://www.kutuphane.itu.edu.tr adresinden katalogu ve elektronik dergi-veri tabanlarını tarayarak tespit edebilir.
 5. Kullanıcı, İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Web sayfasındaki http://divit.library.itu.edu.tr/patroninfo~S0*tur/0/redirect=/illb*tur adresinden yayın türüne göre hazırlanmış formları doldurarak İTÜ kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için istekte bulunabilir.


 6. Kullanıcı
  Kütüphaneler Arası Ödünç Alınabilen Toplam Yayın Sayısı
  Fotokopi isteği (1 ay içinde)
  Öğretim Elemanı
  10
  30
  İdari Personel
  5
  10
  Öğrenci
  5
  15
 7. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir. Eksik ve yanlış kaynak bilgisi isteğin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını önleyecektir. Eksik ve yanlış bilgilerden doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur. Form doldurulurken başlık ( kitap, makale adı vb.), yazar, sayı, yıl vb. gibi bilgilerin doğru olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası önemli bir yardımcıdır.


 8. Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz ve bu durum istekte bulunan kullanıcıya e-posta mesajı ile bildirilir.


 9. Bilgilendirme notları kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilmektedir. Kullanıcıların e-posta adreslerindeki değişiklikleri kütüphanelerin ödünç verme bankolarına veya kutuphane@itu.edu.tr adresine bildirmeleri gerekir.
 10. İstekte bulunan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 11. Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.


 12. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcı bu cezaları ödemediği sürece bu hizmetten yararlanamaz.


 13. Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile getirttiği materyali 1ay içinde almayan veya ücretini ödemeyen kullanıcı yeni bir istekte bulunamaz ve ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.
 14. Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. (Fotokopi, posta ücreti vb.)


 15. Yurtiçinden sağlanamayan yayın, kullanıcımızın istemesi durumunda yurtdışından da sağlanabilmektedir. Yurtdışındaki kütüphaneler kendi ücret politikalarına göre yayın başına ücret almaktadır. Bu nedenle kullanıcılar istedikleri yayın için ödeyebilecekleri miktarı USD cinsinden Maximum Cost alanında belirtmelidir. Yurtdışından sağlanan yayınlarda karşı kütüphaneye ödenecek ücretin tamamı ve ödünç alınan yayın için posta ve varsa gümrük ücreti kullanıcıdan alınır.

B. Diğer Üniversite Kütüphaneleri için;

 1. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.
 2. Bu hizmetten ilk defa yararlanmak isteyen üniversite kütüphanesinin yetkilisi üyelik formunu eksiksiz biçimde doldurması ve konuyla ilgili yetkili kütüphanecilerini İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirmiş olması gerekir. bakınız: Form 4
 3. Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilirler.
 4. Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak İTÜ Kütüphanelerine başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.
 5. İstekte bulunan kütüphane bibliyografik bilgisini tam olarak bildirdiği isteklerini,
        a) Faks ile 212 285 33 02
        b) e-posta ile kutuphane@itu.edu.tr
        c) Posta ile,
        İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
        Mustafa İnan Kütüphanesi
        Kütüphanelerarası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Birimi
        Maslak/ İSTANBUL iletebilir.
 6. İstekler,
        a) Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Formu
        b) Kütüphanenin kullandığı otomasyon sisteminin formu
        c) Kütüphanenin kendi hazırladığı form ile yapılabilir.
 7. İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır. (fotokopi, kargo ücreti gibi)
 8. İstekte bulunan üye kütüphaneye aynı anda en fazla,
        a) 10 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir.
        b) 10 fotokopi isteği gönderilir.
 9. Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.
 10. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.
 11. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler, standartlar, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
 12. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.
 13. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 14. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

İletişim

Telefon
0 212 285 30 13 / 66 16
Faks
0 212 285 33 02
Elektronik Posta
kutuphane@itu.edu.tr